ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kompetenz People s.r.o., IČO 02899230, sídlo Sovova 584/2, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34406 („Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) vás tímto informuje, že na základě vašeho souhlasu, pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, fotografie, vzdělání, pracovní zkušenosti, jestliže je poskytnete. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

Správce vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: navázání kontaktu s vámi, zpracování nabídky, uzavření a plnění smlouvy, zasílání obchodních sdělení, hodnocení služeb nebo informace o zaměstnání, a to na základě některého Právního důvodu. Správce vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě správce patří následující kategorie příjemců: účetní poradce, daňový poradce, společnosti poptávající uchazeče o zaměstnání, společnosti poptávající kurzy a školení, live chat Smartsupp.com, s.r.o., IČO 03668681 a další zpracovatelé OÚ, se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování OÚ („Zpracovatel“). Správce vás informuje, že OÚ bude zpracovávat po dobu trvání smlouvy a na dobu dalších 3 let po skončení této smlouvy, jinak po dobu 3 let.

Správce vás informuje, že máte právo (i) požadovat od Správce přístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) omezení zpracování OÚ, (v) vznést námitku proti zpracování OÚ a (vi) na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci). Správce vás dále informuje, že (i) lze odvolat souhlas, poskytnete-li OÚ se souhlasem, např. u obchodních sdělení, (ii) podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz, (iii) poskytnutí OÚ není povinností, (iv) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování a (v) máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných OÚ. Žádosti, námitky, uplatnění vašich práv lze zasílat do sídla Správce nebo na e-mail: gdpr@kompetenzpeople.cz.

Správce podrobněji sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže (i) OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracovávání OÚ zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem Správce nebo vznesete námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) OÚ byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti (i) zpracování OÚ, které se vás týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo (ii) zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.